መዘናግዒ

ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዘጋጥም ነገራትን ብዛዕባ ዝማርኽ ዛንታታትን ካብቲ ቀንዲ ሙዚቃን ፊልምን ተለቪዥንን ስነ ጥበብን ሕሜትን ክንዮኡን ዘሎ ባህ ዘብል ራእያትን ኽትግዕዝ ንዕድመኻ ።

ሕጉስ ሓዳር ንነዊኅ እዋን ዝቐጸለ ዕላል እዩ ፣ እዚ ከኣ ወትሩ ሓጺር እዩ ዝመስል

እታ "ማእለያ ዘይብሉ በረኸት" እትብል ካብ ልቢ ዝመነጨት መዝሙር: ሓደ መርዓዊ ንፍቕሪ ህይወቱ ኽምርዖ ከሎ ንዝረኸቦ ዓሚቝ ሓጐስ እትገልጽ እያ ። እታ መዝሙር ፡ እቲ መርዓዊ ነታ መርዓት ዘለዎ ዓሚቝ ኣድንቖትን ክሳዕ መወዳእታ ግዜ ፍቕሮም ንኺከናኸን ዝኣተዎ ቃል ትገልጽ ። እዚ ጸብጻብ እዚ ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መዝሙር ዘሎ ቀንዲ ኣርእስትታትን ስምዒታትን እዩ ዜስተማቕሮ ።

ደኺመ ኸይበልኩ እደሊ ኣለኹ

ካብ ልቡ ድማ ከምዚ ብምባል ተናዘዘ - "ካብታ ንመጀመርታ ግዜ ኣዒንትና እተራኸባ ህሞት ኣትሒዘ ደኺመ ኸይበለ እደልያ ኣለኹ። ህላወ ንሓሳባተይ ስለ ዘጥፍኦ ክትርስዓ ኣይትኽእልን ። ከምቶም ቅድሚኡ ዝረኸብክዎም ሰባት ዘይኰነስ ፍጹም ፍጽምና ኢኻ እትርኢ ። ንዓለም ዜብርህ ብርሃን ክትከውን ብትዕግስቲ እደልያ ኣለኹ ኣለኹ ። ልበይ ብዓብዪ ፍቕሪ መሊኡ አሎ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ኽህበካ ድማ ብሃንቀውታ እየ ዝጽበዮ።"

ብዛዕባ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ምስትንታን ፦ ብዛዕባ ፍቕርን ጣዕሳን ዝገልጽ ዛንታ

ብውሽጡ ምስ ኣስተንተነ ፡ ስምዒቱ ምቍጽጻር ሰኣነ ። ድምጹ ጥዑም እናስምዐ ፡ "እንታይ ወሪዱኒ ? ኣብ ሓደ እዋን ፡ ንሳን ናታን መመስርሒ ፍቕረይ እያ ነይራ ። ይኹን እምበር ፡ ግዜ ወሲደ ብኣጻብዕተይ ሸተት እናበልኩ ክጐዪ ጀመርኩ ። ኣየስ ፡ ኣብ ሕቝፊ ካልእ ሰብ ምትኳር ስለ ዝረኸበት ፡ ክብደት ስድራይ ተሰኪመ "በለት ።


ጣዕሳ ስለ ዘሸገሮ ፡ ንሓጐስ ክምንዝዕን ምስ ፍቕሪ ህይወቱ ንዘለኣለም ናብ ከንቱ ስራሕ ክጐዓዝን ዕድል ከም ዝሰኣነ ብምግላጽ ፡ ኣብ መዛዘሚ ከም ዝበጽሐ ተኣመነ ። ኣብ ምድሪ ምስ በጽሔ ፡ ነፍሱ ኣመና ስለ እተጣዕሰት ፡ ብዛዕባ እቲ ክገብሮ ዘይከኣለ ምርጫታት ኸይተሓለለት ኣዘኻኸሮ ።


ኣብቲ ኮሪደር ኣእምሮኡ ፡ ነቲ ብሓባር ዘሕለፍዎ ተዘክሮታት መሊሱ ፡ ነፍሲ ወከፍ ክቡር ህሞት በብተራ ተቐያየረ ። ግዜ ክመልስ ፡ ነቲ ብዛዕባ ታሪኽ ፍቕሮም ዝገልጽ ጥቕስታት ብዘይወቕዓዊ መገዲ እንደገና ክጽሕፎ ፡ ንዅሉ ዕንቅፋታት ድማ ብሓባር ከም ዝስዕሮ ክገብር ክሳዕ ክንደይ ኰን ሃረር ይብል ነይሩ እዩ ።


ኰይኑ ግና ፡ እቲ ዘየቋርጽን ይቕረ ዘይበሃልን ዝነበረ እዋን ፡ ኣብ ካልእ ጕዳይ እዩ ኣተኲሩ ነይሩ ፣ ሓደ እዋን ፡ ኣብ ሓደ ሸነኽ ፡ ኢዱ ካብ መጻወድያኡ ሸተት ኢላ ክትወጽእ ከላ ይርኢ ነበረ ። እዚ ከኣ ነቲ ህሞት እቲ ኣብ መንጎ ምምንዛዕን ብቘራጽነት ኣብ ምጭናቕን ዘሎ ተነቃፊ ሚዛን ዘንጸባርቕ እዩ ነይሩ ።


ኰይኑ ግን ፡ ተስፋ ኣብ ምቝራጽ እውን እንተ ኰነ ፡ ተስፋ ዝብሃል ነገር የልቦን ። ኣብ ውሽጥና ናይ ምትሕልላይን ርእሰ-ምርኰሳን ተኽእሎ ስለ ዘሎ ፡ ብሕታዊ ዕቤትን ተጻዋርነትን ኸነማዕብል ንኽእል ኢና ። ነቲ ስምዒቱ ኺዕቅብ ዝኽእል ብልሓት ክመርሕ ከሎ ፡ እቲ ካብ ተመክሮኡ ዝረኸቦ ዓሚቝ ትምህርትታት ይሕብሮ እዩ ።


ኣብዚ ፍቕሪን ጣዕሳን ዝመልኦ እዋን እዚ: ንዅሎም እቶም ክሰምዑ ዝደፍሩ ሰባት ዝኸውን ጠቓሚ መዘኻኸሪ ይቐርብ እዩ: - ፍቕሪ ኽትቀርቦም ከላ ትብዓትን እምነትን ምንጽብራቕ ዘለዎ ጥቕሚ ። እቲ ሰጋእ መጋእ ዝብል ልቢ ፡ ነቲ ዝነበረ ነገራት ንሓዋሩ እናፍቖ ፡ ኣብቲ ዝጠፍአ ሃዋህው ይኣቱ እዩ ።


ስለዚ ድማ ፡ ኣብቲ እተማህሮ ትምህርቲ ብምትኳር ፡ ኸይተሰከፈ ክነብር ድማ መብጽዓ ብምእታው ፡ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ የስተንትን ። በዚ ዘሕዝን ታሪኽ እዚ ኣቢልና: ነቲ ኣገዳሲ እዋን ንኽንጥቀመሉ: ፍቕሪ ብዘይግቡእ ንኽንርድኦ: ከምኡውን በቲ ናይ ጣዕሳ ጽላሎት ከይተመርዓና ሓጐስና ንኽንዕቅብ: ከምኡውን ናብ መጻኢ ህይወትና ንኽንመርሕ መንፈስ ይሃበና ።